Ana Sayfa
Yeni Doğan
Çocuk Sağlığı
Çocuk Şiirleri
Doktora Danış
Soru Ara
Son Cevaplar
Tüm Cevaplar
Sık Sorulanlar
Çocuğu Anlama
İletişim

SORUN b?ng?ldak
Bebe?im günde 5 6 kere kaka yapt? biraz sümüksü doktora götürdüm reflor ve debridat verdi sonra yine devam etti bu kaka say?s? 2 gündür yoktu dün yie 5 kere yapt? bu sabah kaka testi yapt?rd?m %9 mikrop varm?? antibiyotik dediler bebegim sadece anne sütü al?yor b?ng?lda??nda biraz çökme var su vermek gerekir mi? birde antibiyotik kullanmas? için çok küçük degil mi herhangi bir yan etkisi olur mu? normal bir bebek kakas?nda az miktarda mikrop varm?d?r yoksa reflorun etkisi olabilir mi þuan karn? normal gözleri normal ate? yok emiyor bilmiyorum sadece ilk bebegim bu konuda biraz bilgi istiyorum ne olunca acil doktora götürmak gerekir bu b?ng?ldak ne zaman düzelirrr???

 
CEVAP beslenmeye dikkat
Merhaba,
Henüz 2.5 ayl?k olan bebe?inizin ishalinden bahsetmi?siniz.
Bebe?inizi doktor muayene etti?inde e?er emmekle yerine konamayacak kadar fazla s?v? kayb? oldu?unu tesbit etseydi o vakit size ek önerilerde bulunurdu. Yani bebe?e verilecek tedaviyi ancak muayene eden hekim belirleyebilir. Ben ise buradan bebe?in muayenesi yapamayaca??m için tedavinizi de?i?tirecek önerilerde bulunamam, ama sorular?n?z? cevaplay?p sizi do?ru yönlendirmeye çal??abilirim.
E?er bebe?inizin emmesi yeterli ise ona su vermek yerine emzirmeniz daha uygun olur.
B?ng?ldak çökmesi bebeklerde vücut s?v? kayb? i?aretlerinden sadece biridir, bunun yan?s?ra göz kürelerinde çökme, dudaklar?nda ve dilinde kuruma(hiç tükürük olmamas?), derisinin gerginli?ini kaybetmesi, hamur gibi olmas? ve elle buru?turur gibi yapt???n?zda hemen de?il yava? yava? düzelmesi, solgun-bitkin-huzursuz olmas?, ya çok a?lamas? ya da hiç a?layamamas?, emmekte güçlük çekmesi de s?v? kayb?n?n belirtileridir.Bunlar?n ne kadar? bebekte görülüyorsa s?v? kayb?n?n o kadar çok oldu?unu dü?ünürüz. Daha da önemlisi en son bilinen vücut a??rl???n?n azalmas? ve idrar ç?karm?yor olmas?d?r.
?shal olan bebekler e?er sayd???m bu i?aretleri ta??m?yorsa endi?elenmeden emzirmeye devam edilmelidir.
Bu kadar küçük bebe?e antibiotik verilip verilemeyece?ini sormu?sunuz. Ke?ke enfeksiyon nedeni olan mikriplara bebeklere bula?ma yasa?? koyabilseydik, ama en kolay onlara bula??rlar ve en ciddi hastal?klar? da onlarda yaparlar. E?er doktorunuz uygun görmü?se antibiotik vermeniz gerekir.
Yan etki sorusuna gelince her ilac?n yan etki yapabilme özelli?i vard?r, ama bu herkeste olacak diye bir ?art yoktur. .Yani bunlar?n ilaç olarak eczanelerde sat?lmas?n? onaylayan kurumlar asla insan sa?l???n? hafife alan kurumlar de?ildir ve bu yan etkiler daha ilaç, ilaç olurken bilinir haldedir ve verilecek hastal??a göre göze al?nabilecek kadar az oranda görülen etkilerdir. Ciddi yan etkiler de olur bazen ama bunlar beklenmeyen etkilerdir.
Bebeklerin kakas?nda epitel(deri) hücreleri d???nda hücre görmeyi beklemeyiz. Yani normalde kakan?n mikroskopik incelemesinde lökosit dedi?imiz ba????kl?k hücrelerini ya da eritrosit dedi?imiz kan hücrelerini görmemeliyiz.
Sonuç olarak size önerim: Doktorunuzun verdi?i ilaçlar? kullan?n?z ve bebe?inizi s?k s?k emziriniz. E?er bebe?inizin ishali devam ediyorsa, ate?i ç?karsa, ve az önce sayd???m belirtiler eklenmeye ba?larsa bebe?inizi beklemeden tekrar muayeneye götürünüz.
Sa?l?kl? günler dilerim.Yasal Uyarı: Cocukdoktoru.Net'in içeriği ziyaretçilerini bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup sağlıkla ilgili konularda tıbbi teşhis, tedavi veya reçete bilgisi özelliği taşımaz. CocukDoktoru.Net sağlıkla ilgili konularda en doğru bilginin hastayı muayene eden doktorundan öğrenilebileceğini savunur. Sitemizdeki bilgiler bu amaçla kullanılmamalıdır.

Bu bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılmasından doğabilecek mağduriyetlerden CocukDoktoru.Net sorumlu tutulamaz. Bu siteyi ziyaret eden kişiler bu uyarıyı kabul etmiş sayılır. Sitedeki bilgiler her gün güncelleştirilemediğinden her bilgi ziyaretçi tarafından doktoruna danışılarak kontrol edilmelidir.
Ana Sayfa | Yeni Üye | Yeni Doğan | Çocuk Sağlığı | Çocuk Şiirleri | Enürezis | Soru Yaz | Soru Ara | Son Cevaplar | Tüm Cevaplar | Sık Sorulanlar | Çocuğu Anlama | Masaj Dünyası|İletişim
© Deniz Web - 2007